குடற்புழுக்களிலிருந்து குழந்தைகளைக் காப்பது எப்படி

வயிற்று வலி குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி வரும் ஒரு தொந்தரவு ஆகும்.  குழந்தைகள் வயிற்று வலி என்று கூறினால், பெற்றொர்கள் அது பள்ளிக்குச் செல்லாமல் இருக்க நட்த்தப்படும் நாடகம்

Read more