ஹைப்பர் தைராய்டின் காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் என்ன?

ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்றால் என்ன? தைராய்டு சுரப்பியானது அதிகப்படியான தைராய்டு ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் நிலையில் அமைந்துள்ளது. தைராய்டு சுரப்பி என்பது கழுத்து அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பட்டாம்பூச்சி

Read more