கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டிய ஹைப்போதைராய்டிசம் அறிகுறிகள்

இக்காலத்தில், ஹைப்போதைராய்டிசம் ஒரு சாதாரண பிரச்சனை ஆகிவிட்டது. இது எல்லா வயதுடையவர்களிடமும் காணப்படுகிறது, குழந்தைகள் உட்பட. கழுத்தின் அடியில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய சுரப்பி தைரொய்ட். இந்த

Read more

கால் வீக்கம் வற்ற வீடு நிவாரணங்கள்

யாருக்கு வேண்டுமானால் கூட கால் வீக்கம் ஏற்படும். ஏதேனும் தீவிர வியாதி இருந்தால் மட்டுமல்ல, சரியான ரத்த சுழற்சியின்மை, மாதவிலக்குக்கு முந்தைய நாட்கள், கர்ப்பகாலம், நீண்ட நேரத்திற்கு

Read more