கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் 5 எளிமையான வீட்டு சிகிச்சைகள்

அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாட்டு பிரிவின் ஆய்வுப்படி, சராசரியாக ஒரு இன்ச் தலைமுடி ஒரு மாதத்தில் வளர்கிறது. அதாவது ஒரு வருடத்திற்கு, ஆறு இன்ச் கூந்தல் வளர்கிறது. கெராடின்

Read more