10 புதிய காதணி வகைகள்

ஒருவரின் செல்வ செழிப்பின் அடையாளமாக தங்கம் விளங்குகிறது. மாங்கல்யம், வளையல், அட்டிகை மற்றும் காதணிகள் திருமணமான பெண்களின் அடையாளமாகவே இந்திய கலாச்சாரத்தில் அமைகின்றது. பல்வேறு போலி நகைகள்

Read more