முகத்தில் தென்படும் துளைகளை  நீக்க உதவும் ஆறுவகை வீட்டுவைத்தியமுறைகள்  

முகத்தின் தசைகள் சுவாசிப்பதற்கு இந்த துளைகள் உதவுகின்றன.  தினசரி, மாசு மற்றும் சூழ்நிலையில் படியும் தூசுகளால், முகத்திலுள்ள  இந்தத்துளைகள் பெரிதாகி வெளியே தெரிகின்றன எண்ணை வடியும் முக

Read more