குறைவான இரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் மற்றும் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

இரத்த குழாய்களுக்குள் பாய, அதிலிருந்து வெளியேறி உடல் முழுவதும் செல்ல  இரண்டிற்கும் இரத்தத்திற்கு ஒருவகை அழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. அந்த வேலையை செய்ய தேவையான அளவு அழுத்தம் இல்லாத

Read more