உங்கள் பழைய புடவைகளை பயன்படுத்தி இந்த புதிய உடைகள் செய்யுங்கள்!

புடவை என்பது இந்திய கலாச்சாரத்தின் உடை. அணைத்து வகை பண்டிகைகள் மற்றும் விசேஷங்களுக்கு பெண்கள் புடவை அணிவதை விரும்புவார்கள். ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஒவ்வொரு புடவை வாங்கி அலமாரி

Read more