தைராய்ட் உள்ளவர்கள் செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள்

தைராய்ட் சுரப்பிகளில் பழுது ஏற்பட்டால், தைராய்ட் நோய் ஏற்படும்.  தைராய்ட் சுரப்பிகள்தான், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை தீர்மானிக்கிறது. எனவே, தைராய்ட் நோய் உள்ளவர்களுக்கு, மனச்சோர்வு, தலைமுடி உதிர்தல்,

Read more