ஒரு செம்பு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் குடிப்பதால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

ஒரு செம்பு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் குடிப்பது நீண்ட கால பழக்க வழக்கமாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆனால், இன்றைய யூவி பில்டர்ஸ் மற்றும் ஆர்ஓ பூரிபையர்ஸ் காலத்தில், மக்களை

Read more

கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டிய ஹைப்போதைராய்டிசம் அறிகுறிகள்

இக்காலத்தில், ஹைப்போதைராய்டிசம் ஒரு சாதாரண பிரச்சனை ஆகிவிட்டது. இது எல்லா வயதுடையவர்களிடமும் காணப்படுகிறது, குழந்தைகள் உட்பட. கழுத்தின் அடியில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய சுரப்பி தைரொய்ட். இந்த

Read more

ஹைப்பர் தைராய்டின் காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் என்ன?

ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்றால் என்ன? தைராய்டு சுரப்பியானது அதிகப்படியான தைராய்டு ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் நிலையில் அமைந்துள்ளது. தைராய்டு சுரப்பி என்பது கழுத்து அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பட்டாம்பூச்சி

Read more